Trang Chủ Tin Tức Tổng HợpKinh Tế Việt Nam Kỷ yếu Khoa học quốc gia

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

1. Toward Industrialized Vietnam by 2030
Việt Nam: Vì mục tiêu hoàn thành công nghiệp hóa vào năm 2030

2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045

3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam – Học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế

4. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

5. Một số suy nghĩ về mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

6. Nhận diện bối cảnh quốc tế và điều kiện mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045

7. Mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị đối với Việt Nam

8. Mô hình công nghiệp hóa trong thời đại kỹ thuật số – Những thách thức và hàm ý cho Việt Nam

9. Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bài học rút ra đối với Việt Nam

10. Kịch bản phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới

11. Phát triển kinh tế tuần hoàn: kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam

12. Công nghiệp hóa của Việt Nam, giữa rủi ro biến đổi khí hậu và các cơ hội xanh

13. Gợi ý chính sách gia tăng chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực cạnh tranh, và năng suất lao động của Việt Nam

14. Thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển nhanh, bền vững

15. Các nhân tố ảnh hưởng đến xác định mô hình và chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa

PHẦN 2: PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN LỰC VÀ CÁC NGÀNH/LĨNH VỰC TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

16. Đánh giá về năng lực cạnh tranh, mức độ độc lập, tự chủ của nền công nghiệp quốc gia và năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam giai đoạn 2001-2020 và các kiến nghị đề xuất cho giai đoạn đến năm 2030

17. Thực trạng về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011-2020

18. Tín dụng phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 – 2020

19. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp thông minh

20. Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và đề xuất, kiến nghị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

21. Định hướng lựa chọn và phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030

22. Báo cáo đánh giá về thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ CNH, HĐH giai đoạn 2010-2020 và các đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045

23. Kinh nghiệm phát triển các khu công nghiệp và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh

24. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25. Kinh nghiệm quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và các đề xuất, kiến nghị của Đồng Tháp trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

26. Kinh nghiệm phát triển bền vững kinh tế biển và các đề xuất, kiến nghị trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

27. Kinh nghiệm phát triển bền vững kinh tế biển và các đề xuất, kiến nghị trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

28. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các đề xuất kiến nghị trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

29. Kinh nghiệm trong quá trình phát triển các Khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các ngành công nghiệp của tỉnh Quảng Nam

30. Kinh nghiệm phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các đề xuất, kiến nghị trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

31. Thực trạng phát triển năng lượng tái tạo phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Kiên Giang

32. Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến sâu khóang sản phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Lào Cai và các đề xuất, kiến nghị

33. Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước

34. Kinh nghiệm trong quá trình phát triển các khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành công nghiệp của tỉnh Bắc Giang

35. Phát triển công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới: tiếp cận sinh thái và đổi mới sáng tạo cho các khu công nghiệp

36. Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

37. Xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045

38. Mối quan hệ giữa văn hóa và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

39. Phát triển hệ sinh thái cụm ngành công nghiệp để phát triển địa phương trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

40. Xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh góp phần hiện đại hóa
nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long

41. Nguồn nhân lực phục vụ công nhiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long

42. Phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển kinh tế số tại Thành phố Hồ Chí Minh

43. Phát triển thị trường vốn, cải thiện quản trị công ty thúc đẩy công
nghiệp hóa, hiện đại hóa

44. Dịch vụ kinh doanh tăng cường tri thức – Chiến lược phát triển kinh tế tiếp theo giai đoạn công nghiệp hóa

45. Áp dụng cách tiếp cận Tầm nhìn chiến lược (foresight) trong việc lựa chọn và phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên tại Việt Nam

46. Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ – thông minh: Cách tiếp cận phát triển hướng tới công nghiệp hóa – hiện đại hóa

47. Khái quát quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương

48. Thực trạng đào tạo nhân lực ngành công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2010 – 2020 và các đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045

PHẦN 3: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

49. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

50. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh

51. Thực trạng phát triển vùng, liên kết vùng nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2020 và đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn đến năm 2030

52. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Bình Dương trong Cách mạng công nghiệp 4.0

53. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Phước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

54. Các giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển, công nghiệp dầu khí hiện đại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

55. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

56. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Long An và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

57. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Tây Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

58. Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Tiền Giang và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

59. Hiệu quả liên kết phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam

60. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển nông thôn thông minh vùng Đông Nam Bộ

61. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long qua nghiên cứu trường hợp tại An Giang

62. Nguồn nhân lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long – Thực trạng và khuyến nghị chính sách

63. Phát triển bền vững nông nghiệp tuần hoàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

64. Kiến tạo động lực từ liên kết vùng, giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

65. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra

66. Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long và những vấn đề đặt ra

67. Sandbox cho đổi mới sáng tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện điện hóa mới tại Việt Nam

Ban biên tập website Doanh Nhân Giao Thương sưu tầm và giới thiệu tài liệu thông tin Kỷ yếu Khoa học quốc gia cho các doanh nghiệp Việt biết.
Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ địa chỉ mail: btv.doanhnhangiaothuong@gmail.com hoặc sđt 086 283 7339

Đọc hoặc tải về tại đây: Kỷ yếu Khoa học quốc gia

Nguồn: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

You may also like