Cẩm nang quản trị công ty

bởi Doanh Nhân Giao Thương

Ấn phẩm Cẩm nang quản trị công ty do IFC (Tổ chức tài chính quốc tế) phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành năm 2010.

Chương 1: Giới thiệu về Quản trị công ty

Chương 2: Cơ cấu chung trong Quản trị công ty

Chương 3: Tài liệu nội bộ về Quản trị công ty

Chương 4: Hội đồng quản trị

Chương 5: Bộ máy điều hành

Chương 6: Vai trò của Thư ký công ty

Chương 7: Giới thiệu về quyền của cổ đông

Chương 8: Đại hội đồng cổ đông

Chương 9: Ý nghĩa của vốn điều lệ trong Quản trị công ty

Chương 10: Cổ tức

Chương 11: Ý nghĩa của chứng khoán trong Quản trị công ty

Chương 12: Các giao dịch trọng yếu trong doanh nghiệp

Chương 13: Công bố thông tin

Chương 14: Các quy trình kiểm toán và kiểm soát

Xem trọn bộ tại đây: Cam nang quan tri cong ty 2010

Link dự phòng: Cam nang quan tri cong ty 2010

You may also like